Komunalno Ozalj d.o.o.

Zakoni i podzakonski akti

 
Vodoopskrba:
  • Zakon o vodama (NN 153/09)
  • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o vodama (NN 130/11, 56/13 i 14/14)
  • Uredba o mjerilima ekonomi?nog poslovanja isporu?itelja vodnih usluga (NN 153/09)

 

Zaštita potroša?a:

 

Javna nabava:

  • Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
  • Uredba o za?inu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12)
  • Pravilnik o bagatelnoj nabavi Komunalnog Ozalj d.o.o. od 30.12.2013. g.

 

Odluke: