Komunalno Ozalj d.o.o.

Katalog informacija

KOMUNALNO OZALJ d.o.o.

47280 Ozalj

Kolodvorska 29

 

Na osnovu čl.22. t.4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10 i 77/2011.) i čl. 39. Društvenog ugovora o osnivanju društva Komunalno Ozalj d.o.o. Ozalj, Direktor društva donio je dana 30.12.2011. godine

 

ODLUKU o ustrojavanju Kataloga informacija Komunalno Ozalj d.o.o.

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Komunalno Ozalj d.o.o., a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu čl.1. ove Odluke, utvrđuju se i sistematiziraju ovim Katalogom informacija kako slijedi:

1. Gradivo koje sadrži osnovne podatke o osnivanju i statusnim promjenama društva

2. Odluke organa društva

(Napomena:navedene odluke nisu dostupne ukoliko predstavljaju poslovnu tajnu društva)

3. Organizacija rada društva

4. Dozvole za rad

5. Zaštita na radu

6. Podaci o novim radnicima primljenim u radni odnos

7. Pregled kadrovske strukture radnika (obrazovanje, dobna i spolna struktura)

8. Zaključeni ugovori

9. Godišnji izvještaj o poslovanju društva

10. Tehnička dokumentacija s pratećim sadržajima (projekti, analize, očevidnici, izvješća)

11. Evidencija korisnika vodoopskrbe, odvodnje,odvoza komunalnog otpada

12. Evidencija korisnika groblja

13. Cjenici vodoopskrbe, odvodnje,gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva i gospodarstva, grobnih naknada

14. Natječajna dokumentacija za provedbu postupka javne nabave

(Napomena: navedena dokumentacija objavljuje se u EOJN u NN)

15. Ostale informacije o obavljanju djelatnosti društva

 

Članak 3.

Komunalno Ozalj d.o.o. omogu?ava pravo na pristup informacijama:

1. redovitim objavljivanjem informacija iz domene djelatnosti koju obavlja komunalno društvo putem: godišnjih, polugodišnjih i periodi?nih izvješća o poslovanju; pisanih informacija, objava u javnom tisku i medijima, brošura i letaka, WEB stranica i na drugi primjeren i dostupan način radi upoznavanja javnosti,

2. davanjem službenih priopćenja za tisak i druga sredstva javnog priopćavanja,

3. usmeno ili pismeno putem službenika za informiranje u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i ove Odluke,

4. na drugi način kojim se ostvaruje pravo na slobodan pristup informacijama:telefonskim upitom, telefaksom i e-mailom.

 

Članak 4.

Komunalno Ozalj d.o.o. ?e uskratiti pravo na pristup informaciji odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona zakonom, općim aktima komunalnog društva ili odlukom uprave određena kao poslovna tajna.

 

Članak 5.

Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva na Komunalno Ozalj d.o.o.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Komunalno Ozalj d.o.o., 47280 Ozalj, Kolodvorska 29, broj faxa 047 731 685, te putem elektronske pošte: komunalno-ozalj(at)ka.t-com.hr
Usmeno postavljeni zahtjev primati će se na urudžbeni zapisnik ponedjeljkom od 11:00-14:00 sati na adresi Komunalno Ozalj d.o.o., 47280 Ozalj, Kolodvorska 29.

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na telefonski broj: 047 731-402.

O zahtjevima podnijetim putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastaviti će se službena zabilješka i naznačiti vrijeme zaprimanja zahtjeva.

 

Članak 6.

Komunalno Ozalj d.o.o. je dužno korisniku omogućiti pristup informaciji u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko podneseni zahtjev nije potpun ili razumljiv pozvati će se korisnik da u daljnjem roku od tri dana zahtjev ispravi s poukom da će u protivnom zahtjev biti odbačen rješenjem kao nepotpun ili nerazumljiv.

Ako Komunalno Ozalj d.o.o. ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva, dužno je ustupiti zahtjev nadležnom tijelu i o tome obavijestiti korisnika.

 

Članak 7.

Korisnik prava na informaciju, kojemu je omogu?en pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti propisanu naknadu za izradu preslike.

 

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama Društva www.komunalno-ozalj.com

 

Direktor:

Zlatko Gojmerac dipl.oec.

 

Službenik za informiranje: Renata Ferenac

Tel: 047 731-402

Faks: 047 731-685

e-mail: renata.ferenac(at)komunalno-ozalj.com