Komunalno Ozalj d.o.o.

Plan podjele

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN br.56/2013.) u članku 202. st. 2. propisano je da javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati druge djelatnosti, osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje, odnosno ustupljene djelatnosti gradnje i / ili održavanja građevina oborinske odvodnje s javnih površina. Pravni status i predmet poslovanja (djelatnosti) isporučitelja vodnih usluga mora se uskladiti s odredbama ZOV-a najkasnije do 31. prosinca 2013. godine (članak 145. st 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama) Ako se ne postupi sukladno navedenoj odredbi, neće se iz sredstava državnog proračuna, naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda sufinancirati projektiranje, građenje, rekonstrukcija ili sanacija komunalnih vodnih građevina (članak 145. st. 2. ZOID ZOV-a). 

Plan podjele 

Prilog 1. - Prijedlog društvenog ugovora tvrke Azelija eko d.o.o. (pdf) 

Prilog 2. - Popis dugotrajne imovine (pdf) 

Prilog 3. - Popis materijala koji se prenosi na društvo Azelija eko d.o.o. (pdf) 

Prilog 4. - Popis sitnog inventara koji se prenosi na društvo Azelija eko d.o.o (pdf)  

Prilog 5. - Diobena i zaključna bilanca (pdf)