Komunalno Ozalj d.o.o.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Na temelju članka 15. stavka 2., a u svezi s člankom 12. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 – dalje u tekstu ZJN 2016), a temeljem članka 39. Društvenog ugovora Komunalnog Ozalj d.o.o., direktor Komunalnog Ozalj d.o.o., dana 16.05.2017. g. donosi

 

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

 

Članak 1.

Komunalno Ozalj d.o.o., Kolodvorska 29, 47280 Ozalj, OIB: 05352816122 (u daljnjem tekstu: Naručitelj), obveznik je primjene ZJN 2016, sukladno članku 7. istoga.

Naručitelj će primjenjivati ovaj Pravilnik na način koji omogućava učinkovitu nabavu, te ekonomično trošenje javnih sredstava.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupanje i odgovornost djelatnika Naručitelja u planiranju, pripremi, provođenju i ugovaranju postupaka jednostavne nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno jednostavne nabave radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna.

Za nabave jednake ili više od vrijednosti iz prethodnog stavka primjenjuje se ZJN 2016.

U provedbi nabave roba, usluga i izvođenja radova, pored ovog Pravilnika, Naručitelj će primjenjivati i druge važeće zakone, podzakonske akte, upute, odluke i pravilnike, a koji se odnose na pojedini predmet nabave.

 

SPEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 3.

Radi sprječavanja sukoba interesa, sukladno članku 80. ZJN 2016, predstavnici naručitelja daju izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa, te je ažuriraju, bez odgađanja, ako nastupe promjene.

Članak 4.

Naručitelj je obvezan na svojim službenim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih

subjekata s kojima su predstavnici Naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa ili

obavijest da takvi subjekti ne postoje, te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

 

POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPAKA JEDNOSTAVNIH NABAVA

Članak 5.

Pokretanje postupaka jednostavnih nabava u nadležnosti je čelnika Naručitelja.

 

PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 20.000,00 KUNA

Članak 6.

(1) Za sve nabave čija je procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna, postupak nabave Naručitelj provodi prema svojoj slobodnoj procjeni direktnom usmenom narudžbom, izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora, ovisno o vrsti roba, radova i / ili usluga koje se nabavljaju.

 

PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI OD 20.000,00 KUNA DO 200.000,00 KUNA ZA ROBE I USLUGE, ODNOSNO DO 500.000,00 KUNA ZA RADOVE

Članak 7.

(1) Jednostavnu nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove, naručitelj provodi upućivanjem poziva za dostavu ponuda na tri (3) gospodarska subjekta.

(2) Naručitelj pridržava pravo uputiti 1 (jedan) Poziv na dostavu ponude za nabave iz stavka 1. ovog članka i to u slijedećim okolnostima:

kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor o nabavi može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt,

kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, usluga vještaka, usluga tekućeg održavanja,

kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina,

kada je to nužno potrebno zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje Naručitelj nije mogao predvidjeti.

(3) Odgovorna osoba Naručitelja donosi odluku o početku postupka jednostavne nabave, koja se sastoji od: naziva predmeta nabave, procijenjene vrijednosti nabave, podatke o osobama koje provode postupak, ostali podaci.

(4) U slučaju da naručitelj od broja upućenih poziva za dostavu ponuda zaprimi samo jednu ponudu, naručitelj može, ukoliko ista odgovara uvjetima iz poziva, istu odabrati te zaključiti ugovor s gospodarskim subjektom koji je predmetnu ponudu dostavio.

(5) Poziv za dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.), uz mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

(6) Poziv za dostavu ponuda sadržava:

naziv naručitelja, opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, ako se traži, rok za dostavu ponude (datum), način dostavljanja ponuda, adresu na koju se ponude dostavljaju, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

(7) Iznimno od stavaka 1. ovog članka, Naručitelj može u posebnim situacijama nabaviti radove, robu i usluge izravnom kupnjom, bez prethodno poslanog Poziva na dostavu ponude (npr. izravnom kupnjom u prodavaonicama i sl.).

Članak 8.

Naručitelj može   u Pozivu za dostavu ponuda   odrediti koje kriterije će koristiti za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti), a koje su predviđene ZJN 2016.

Naručitelj ni u kojem slučaju ne smije postaviti strože uvjete nego što su predviđeni ZJN 2016.

Sve dokumente koje bi javni naručitelj zahtijevao u svrhu dokazivanja uvjeta sposobnosti mogu

dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Članak 9.

(1) Naručitelj u postupku jednostavne   nabave može od gospodarskih subjekata tražiti sljedeće

vrste jamstava:

jamstvo za ozbiljnost ponude,

jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza,

jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete,

jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti.

(2) Naručitelj određuje sredstvo i uvjete jamstva.

(3) Jamstvo za ozbiljnost ponude se određuje u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 3% procijenjene vrijednosti nabave.

(4) Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

(5) Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj mora tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.

Članak 10.

(1)  Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

(2) Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 5 (pet) niti dulji od 10 (deset) dana od dana upućivanja poziva za dostavu ponude gospodarskim subjektima.

(3) Ukoliko ponuditelji ne dostave ponude u roku takve se ponude neće smatrati valjanima i neće se uzeti u razmatranje te će se neotvorene vratiti ponuditeljima.

(4) Istodobno s istekom roka za dostavu ponuda javni naručitelj otvara pravovremeno dostavljene ponude. Javni naručitelj izrađuje zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te odabire najpovoljniju ponudu sukladno kriteriju za odabir ponude. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponudu na dokaziv način (faksom, elektronskom poštom i dr.) i u roku.

(5) U postupku pregleda i ocjene ponuda moraju sudjelovati najmanje dva člana stručnog povjerenstva naručitelja.

(6) Najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

 Članak 11.

Naručitelj zadržava pravo poništenja postupka nabave. U slučaju poništenja postupka nabave o

istome će obavijestiti ponuditelje koji su podnijeli pravovremene ponude.

Članak 12.

Naručitelj dostavom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi odabranim ponuditeljem.

 

IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI

Članak 13.

(1) Ugovor o nabavi mora biti u skladu s uvjetima određenima u pozivu za dostavu ponuda i

odabranom ponudom.

(2) Ugovorne strane izvršavaju ugovor o nabavi u skladu s uvjetima određenima u pozivu za

dostavu ponuda i odabranom ponudom.

(3) Naručitelj je obvezan kontrolirati da li je izvršenje ugovora o nabavi u skladu s uvjetima

određenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom.

Kontrola izvršenja ugovora treba obuhvatiti:

preuzimanje i kontrolu ugovorene kvalitete i količine predmeta nabaveprovjeru ispunjenja svih ugovornih zahtjeva naručiteljaovjeravanje prateće dokumentacije (otpremnica, komisijskih zapisnika i dr.), preuzimanje i pohranjivanje atesta, jamstva, certifikata i dr. za predmet nabave, reklamacije u slučajevima nepravilne isporuke ili nepoštivanje rokovaprema potrebi, iniciranje naplate jamstva za dobro izvršenje ugovora prema potrebi, iniciranje naplate jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom rokuprema potrebi, iniciranje naplate jamstva o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti, plaćanje i izvršenje ugovornih obveza Naručitelja.  

(4) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o jednostavnoj nabavi na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ZJN 2016 te na odgovarajući način odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti od 30.12.2013. g.

    

Direktor:

Zlatko Gojmerac, dipl. oec.