Komunalno Ozalj d.o.o.

Pravilnik o vodnim uslugama

Temeljem članka 24. Zakona o zaštiti potrošača, članka 215. Zakona o vodama, Odluke o priključenju na sustav javne vodoopskrbne mreže na području Grada Ozlja, te Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje otpadnih voda Grada Ozlja, direktor Komunalnog Ozalj d.o.o. Ozalj donio je dana 29.09.2011. godine sljedeći:


PRAVILNIK
o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o općim uvjetima isporuke vodnih usluga uređuju se međusobni odnosi između Isporučitelja usluga i Korisnika usluga koji su priključeni na vodoopskrbni sustav Komunalnog Ozalj d.o.o. Ozalj.

 

Članak 2.

Korisnici komunalne usluge su fizičke i pravne osobe koje su vlasnici građevine odnosno nekretnine priključene na vodoopskrbi sustav i/ili sustav odvodnje otpadnih voda Komunalnog Ozalj d.o.o.
Korisnikom se smatra i osoba koja je unajmila građevinu odnosno nekretninu priključenu na vodoopskrbi sustav ili sustav odvodnje, ako je vlasnik obvezu plaćanja komunalne usluge ugovorom prenio na korisnika.


UVJETI KORIŠTENJA VODNIH USLUGA
Prava i obveze Korisnika vodnih usluga

Članak 3.

Smatra se da je Korisnik usluge prihvatio uvjete za korištenje vodne usluge iz ovog Pravilnika ako je nakon njihova stupanja na snagu nastavio koristiti vodne usluge.
Korisnik usluge može otkazati korištenje vodnih usluga zbog preseljenja, odnosno trajnog prestanka korištenja stambenog, odnosno poslovnog prostora.
Za slučaj promjene korisnika usluge (zbog promjene vlasništva, podzakupa, najma ili drugog razloga) dotadašnji korisnik ostaje u statusu potrošača i obveznika plaćanja vodne usluge sve do kraja tekućeg mjeseca, odnosno obračunskog razdoblja u kojem je kopijom ugovora, odnosno drugim vjerodostojnim dokumentom obavijestio isporučitelja usluge o promjeni korisnika.
Korisnik usluge odredbe stavka 3. ovog članka dužan je o nastaloj promjeni obavijestiti isporučitelja usluge u roku od 8 dana. Ukoliko korisnik usluge, kojeg isporučitelj usluge vodi u evidenciji potrošača, odnosno, s kojim je isporučitelj usluge sklopio ugovor o korištenju vodne usluge, pravovremeno ne dostavi Isporučitelju vjerodostojnu dokumentaciju o promjeni iz stavka 3. ovog članka ostaje u obvezi namiriti pružene usluge za sve vrijeme dok ne
dostavi dokumentaciju kojom dokazuje prijavu promjene.

 

Članak 4.

Korisnik usluge može koristiti vodne usluge isključivo za potrebe svoga domaćinstva odnosno poslovnog prostora.
Korisnik usluge nema pravo omogućiti drugoj osobi priključenje na svoje vodoopskrbne objekte ili objekte javne odvodnje i instalacije i korištenje i obračunavanje vodne usluge preko svojeg obračunskog mjernog mjesta
Korisnik usluga ili potrošač koji se zbog statusnih ili organizacijskih razloga preoblikuje u dvije ili više pravno samostalne cjeline dužan je u roku od 30 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti isporučitelja usluge radi uređenja novonastalih odnosa, u protivnom će se smatrati da omogućuje drugoj osobi priključenje i/ili neovlašteno korištenje vodne usluge preko svojeg obračunskog mjernog mjesta.
Korisnik usluge obavezan je pravovremeno pisanim putem obavijestiti isporučitelja usluge o svim okolnostima koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje potreba za korištenje vodne usluge.
Za slučaj kada je na priključku izvedenom za potrebe Korisnika usluge i/ili internim instalacijama izvedeno priključenje za treće osobe i/ili je utvrđeno da korisnik usluge obračunava i naplaćuje usluge od trećih osoba bez znanja Isporučitelja, Isporučitelj usluge ovlašten je korisniku usluge odmah prekinuti isporuku usluga.

 

Članak 5.

Korisnik usluga je dužan održavati u ispravnom stanju internu vodovodnu instalaciju
uključivo s vodomjernim oknom kao i priključak na mrežu odvodnje, na način da spriječi mogućnost njezina onečišćenja i preko nje onečišćenje i zagađivanje javne vodoopskrbne mreže odnosno javne kanalske mreže.
Korisnik je dužan u svako doba dopustiti stručnim službama Isporučitelja usluge pregled i nadzor nad internim instalacijama korisnika usluga, a osobito u slučaju moguće prijetnje ili nastalog zagađenja vodoopskrbnog sustava, odnosno u slučaju ispuštanja agresivnih otpadnih voda u javnu kanalizaciju.
Korisnik je dužan u svako doba dopustiti Isporučitelju usluge uzimanje uzoraka vode iz internih vodoopskrbnih instalacija i otpadnih voda instalacija interne odvodnje u svrhu kontrole kvalitete i provjere pridržavanja uvjeta iz ovog Pravilnika.
U slučaju kada isporučitelj usluge utvrdi da bi zbog nepridržavanja uvjeta iz Pravilnika moglo nastupiti onečišćenje ili zagađenje vodoopskrbnog sustava odnosno javne kanalizacije i podzemnih voda zbog neispravnog i lošeg održavanja i korištenja internih instalacija Korisnika usluge, a osobito u slučaju kada je do onečišćenja ili zagađenja već došlo, ovlašten je odmah prekinuti isporuku i isključiti Korisnika iz vodoopskrbnog sustava..

 

Članak 6.

Korisnik usluge dužan je omogućiti Isporučitelju usluge redovnu izmjenu vodomjera.
Isporučitelj usluge dužan je obavijestiti potrošača o redovnoj izmjeni vodomjera na primjeren način. O učinjenoj izmjeni sastavlja se zapisnik - nalog za ugradnju i izmjenu vodomjera.
Potrošač usluge može prisustvovati izmjeni vodomjera i tada je dužan potpisati zapisnik - nalog za ugradnju i izmjenu vodomjera. Ukoliko korisnik usluge ne prisustvuje izmjeni vodomjera, a obaviješten je o njoj, smatra se da je suglasan sa stanjem utvrđenim u zapisniku - nalogu za ugradnju i izmjeni vodomjera.
Potrošač može tražiti ispitivanje ispravnosti vodomjera pisanim putem i prije isteka ovjerenog razdoblja. Ako se ispitivanjem utvrdi da vodomjer zadovoljava zahtjeve utvrđene Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu troškove ispitivanja snosi korisnik usluge.


Prava i obveze Isporučitelja vodnih usluga

Članak 7.

Isporučitelj usluge vodoopskrbe dužan je isporučiti vodu za piće prema standardima kvalitete vode utvrđenima Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Isporučitelj usluge odvodnje otpadnih voda dužan je preuzeti u sustav javne kanalizacije otpadne vode koje se u javnu kanalizaciju upuštaju preko kontrolnog okna, a sukladno posebnim propisima kojima su određeni kriteriji kvalitete otpadnih voda.
Isporučitelj usluge dužan je održavati sustav opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda u stanju funkcionalne ispravnosti osiguravajući trajnu i kvalitetnu uslugu.
Isporučitelj usluge dužan je odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, obavijestiti korisnike usluga o nemogućnosti korištenja u slučaju isporuke vode za piće koja nije u skladu s propisanim standardima, sredstvima javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način.
Isporučitelj usluge dužan je odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, obavijestiti korisnike usluga o prekidu isporuke usluga, osim u slučajevima kada se prekid usluga nije mogao predvidjeti niti otkloniti, sredstvima javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način.
U slučajevima navedenim u odredbi stavka 4. i 5. ovog članka isporučitelj usluge dužan je obavijestiti korisnike o prestanku okolnosti koje su uzrokovale prekid isporuke usluge, odnosno nemogućnost korištenja usluge.

 

Članak 8.

Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koja nastaje na internoj vodovodnoj instalaciji te cijevima, trošilima, grijačima, kućanskim aparatima i drugim uređajima priključenima na vodovodne instalacije:
- zbog neodržavanja ili nepravilno izvedenih internih instalacija,
- zbog onečišćenja interne instalacije,
- promjena u tlaku u vodoopskrbnoj mreži,
- zbog smrzavanja dijela instalacija ili vodomjera i spojnog i priključnog voda u vodomjernom oknu
- zbog kvara na uređaju za smanjenje tlaka koji je ugradio Korisnik usluge,
- zbog utvrđivanja vodnih tokova.
- u svim drugim slučajevima nastalim zbog nepridržavanja zahtjeva iz ovog Pravilnika
Štetu koja na vodovodnom priključku nastane krivnjom Korisnika usluge otklanja Isporučitelj usluge na teret korisnika usluge.

 

Članak 9.

Na području gdje nije izgrađena javna vodoopskrbna odnosno kanalizacijska mreža Korisnik usluge može radi priključivanja svoje nekretnine odnosno građevine, o svom trošku financirati projektiranje i izgradnju javne vodoopskrbne odnosno kanalizacijske mreže, prema tehničkim zahtjevima koje određuje Isporučitelj usluge u skladu sa posebnim uvjetima i pod uvjetom da je nakon izgradnje preda Isporučitelju usluge u osnovno sredstvo bez naknade.

 

Članak 10.

Na nekretninama u vlasništvu Korisnika usluga ili trećih osoba na kojima, preko kojih, odnosno uz koje je izgrađena javna vodoopskrbna mreža određuje se pojas za njezino održavanje, izvan kojega se može graditi prema posebnim uvjetima isporučitelja usluge i to:
- za cjevovod do Ø 100 mm od 4 m (po 2 m lijevo i desno)
- za cjevovod veći od Ø 100 mm od 6 metara (po 3 m lijevo i desno).
Na nekretninama u vlasništvu korisnika usluga ili trećih osoba na kojima, preko kojih odnosno uz koje je izgrađena javna kanalizacijska mreža određuje se pojas za njezino održavanje, izvan kojega se može graditi prema posebnim uvjetima isporučitelja usluge i to:
- za kolektore kanalizacije do Ø 300 mm od 4 m ( 2 m lijevo i desno),
- za kolektore kanalizacije veće od Ø 300 mm od 6 m ( 3 m lijevo i desno),.
Od navedenoga se može odstupiti samo u iznimnim slučajevima.
Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koju vlasnik nekretnine na kojoj je odnosno preko koje ili uz koju prolazi javna vodoopskrbna mreža ili javna kanalizacijska mreža pretrpi zbog puknuća ili oštećenja cjevovoda ili kolektora ako je građevinu izgradio protivno odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka.

 

Članak 11.

Vlasnik je dužan prilikom izgradnje građevine internu vodovodnu instalaciju izvesti prema posebnim uvjetima i konačnoj suglasnosti isporučitelja usluge. Ukoliko u postupku izdavanja građevinske dozvole nije izdana konačna suglasnost na projekt interne vodovodne instalacije, ona se mora ishoditi u postupku priključenja objekta.

TEHNIČKI UVJETI PRIKLJUČENJA NA JAVNU VODOOPSKRBNU MREŽU
Spajanje na vodoopskrbnu mrežu

Članak 12.

Vodoopskrbni priključci moraju se izvoditi po pravilu struke i na način koji će omogućiti ekonomski racionalno održavanje, očitavanje i naplatu isporučene vode.
Kod projektiranja, ugovaranja i izvedbe priključka potrebno je osobito voditi računa da je:
1. položaj vodoopskrbnog priključka u odnosu na druge vodne instalacije, kao i dužina priključka, takvi da održavanje priključka bude što jednostavnije i ekonomičnije;
2. izvedeno grupiranje vodomjera na zajedničkom priključku u slučajevima kada se priključuje više nekretnina, koje se nalaze jedna iza druge;
3. ugrađen sistem vodomjera koji osigurava jednostavnost očitanja vodomjera i naplate vode, u skladu s ovim uvjetima;
Priključak za zgrade sa više stanova, stambeno-poslovne i poslovne zgrade ugovara se na temelju konačne suglasnosti, vodeći računa o uvjetima navedenim u stavku (1). Vodoopskrbni priključci za obiteljske kuće ugovaraju se na temelju konačne suglasnosti ukoliko ona postoji.
Vodoopskrbni priključak se u pravilu izvodi za svaku nekretninu zasebno. Na nekretninu ulazi jedan priključak odgovarajućeg profila da zadovolji potrebe vodoopskrbe nekretnine, a u prostoriju za smještaj glavnih vodomjera se postavlja onoliko glavnih vodomjera koliko je potrebno, ovisno o broju objekata na nekretnini ili njihove podjele (više kuća, ili je kuća podijeljena po stanovima, katovima, vertikalno i sl.). U iznimnim slučajevima (veličina
parcele, teško poremećeni imovinsko-pravni odnosi suvlasnika nekretnine i sl.) može se odobriti izvedba dvaju priključaka za jednu nekretninu.
Kod određivanja položaja priključka treba voditi računa da na trasi vodoopskrbnog cjevovoda na mjestu gdje pada okomica sa željene pozicije vodomjernog okna nema nikakvih zapreka (zasunska okna, hidranti, postojeći priključci). Ukoliko okomica iz željenog položaja vodomjernog okna pada na neki od navedenih elemenata javnog vodoopskrbnog cjevovoda, vodomjerno okno treba pomaknuti tako da priključak bude minimalno 1 ( jedan) m od bilo kojeg od navedenih postojećih elemenata.
Kod određivanja položaja vodomjernog okna također treba voditi računa i o ostalim instalacijama koje se nalaze na trasi priključka. Na trasi spojnog voda priključka ne smiju se nalaziti okna kanalizacije, DTK, elektroinstalacija ili plina, kao ni slivnici ni stupovi javne rasvjete, telefona ili struje.
Položaj vodomjernog okna locirati tako da priključak prolazi na udaljenosti od minimalno 1 (jedan ) m od bilo koje od navedenih zapreka.
Vodomjerno okno mora se nalaziti odmah iza regulacione linije, osim ako Isporučitelj smatra da postoji opravdani razlog za drugačijom izvedbom.
Zabranjeno je samovlasno spajanje s vodoopskrbnom mrežom bez znanja i odobrenja
Isporučitelja. Ukoliko se takvi vodoopskrbni priključci izvedu, bit će prekinuti na trošak korisnika. Isporučitelj može na isti način prekinuti priključak i obustaviti isporuku vode.
Svaka nekretnina mora imati jedan ili više glavnih vodomjera smještenih u zatvorenoj prostoriji za smještaj glavnih vodomjera (vodomjerno okno ili vodomjerni ormarić).
Iznimke dopušta Isporučitelj ukoliko smatra da za to postoje opravdani razlozi.
Prostorija za smještaj glavnih vodomjera mora biti izveden prema tehničkim propisima ovih uvjeta. Vlasnik je izvodi i održava o svom trošku i brine se da uvijek bude čista, uredna i pristupačna kako bi se vodomjeri mogli svakodnevno očitavati i popravljati bez odgode i gubitka vremena. U toj prostoriji nije dopušteno držati nikakve druge predmete i materijal.
Prostori u kojima je otežan rad oko izmjene, održavanja i čitanja vodomjera, mora vlasnik prilagoditi propisanim tipskim izvedbama najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon pismene opomene. Ako zbog stanja zatvorenog prostora prijeti opasnost zagađenja vode, mora se odmah prekinuti isporuka vode, dok se prostor ne uredi.
Priključkom se smatra ulazak u parcelu korisnika minimalno 1m, a sve ostalo od toga u parceli korisnika se smatra razvodom.

 

Javni hidranti

Članak 13.

Iz javnih hidranata smiju uzimati vodu samo za to, od strane Isporučitelja, ovlašteni potrošači i to isključivo za vlastite potrebe.

Uvjeti korištenja i održavanje vodoopskrbnog priključka

 

Članak 14.

Nakon izvedbe vodoopskrbnog priključka i ugradbe vodomjera, investitor - vlasnik postaje Korisnik vodoopskrbe Isporučitelja.
Korisnik se mora brinuti da se interne vodovodna instalacija zaštiti od oštećenja i kvarova i da bude uvijek ispravna kako bi trajno mogla služiti svojoj namjeni. On mora pravovremeno poduzeti mjere, da se dio spojnog voda i vodomjeri u zatvorenom prostoru za smještaj vodomjera, kao i instalacija na njegovoj nekretnini zaštiti od smrzavanja.

 

Članak 15.

Količina pružene usluge opskrbe pitkom vodom utvrđuje se vodomjerom. Sistem i veličinu vodomjera određuje Isporučitelj i on jedini ima pravo i dužnost dobave, ugradnje i izmjene, popravka i održavanja vodomjera.
Isporučena voda se obračunava prema Pravilniku o općim uvjetima isporuke vodnih usluga i drugim propisima Isporučitelja usluge.
Vodomjere očitavaju namještenici Isporučitelja. Korisnik usluge mora osobama koje vrše očitavanje omogućiti nesmetan pristup i očitavanje vodomjera.

Članak 16.

Kod većih nestašica vode, zbog duže suše ili drugih razloga, Isporučitelj može poduzeti tehničke mjere za ograničenje potrošnje vode sukladno zakonu i važećim propisima. U takvim slučajevima opskrba vodom obavlja se u skladu s odlukama nadležnih tijela državne uprave.

 

Članak 17.

Za izvođenje popravaka i izmjenu vodomjera i promjena na vodoopskrbnom priključku nije potrebna suglasnost vlasnika, ali ga treba o tome unaprijed obavijestiti. Ako popravak ne trpi odlaganja, vlasnika se može obavijestiti naknadno.
Svaki kvar i štetu na vodoopskrbnom priključku i vodomjeru mora vlasnik odmah prijaviti Isporučitelju, a on je dužan nedostatke što prije otkloniti. Oštećenja i smetnje na vodoopskrbnom priključku, koje nastanu krivnjom ili nepažnjom vlasnika ili korisnika interne instalacije, popravljaju se o trošku vlasnika nekretnine bez odgode.
Isporučitelj održava vodoopskrbni priključak o svom trošku od odvojka ( spoja) do uključivo zaporni uređaj ispred glavnog vodomjera.
Kod izmjene javnog cjevovoda ili inače, kad se pokaže potreba, Isporučitelj obnavlja i izmjenjuje čitav priključak ili dio priključka, o svom trošku.
Izmjena vodoopskrbnog priključka na zahtjev Korisnika radi povećanja profila, kao i premještaj postojećeg vodoopskrbnog priključka na zahtjev Korisnika, obavlja se na trošak Korisnika.
Preinaka položaja glavnog vodomjera, koja se izvodi na zahtjev Korisnika mora biti izvedena prema propisima ovih uvjeta. Ukoliko je vodomjer bio smješten u niši u podrumu zgrade, ili u udubljenju u podu, rekonstrukcijom armature treba osigurati da se glavni vodomjer ugradi u zatvorenom prostoru prema članku 17. ovih uvjeta.


Interne vodovodne instalacije

Članak 18.

Interna vodovodna instalacija spaja se s javnom vodoopskrbnom mrežom na teret Korisnika, a on se njome služi na svoju odgovornost i održava je o svom trošku. Isporučitelj ne odgovara za štete koje pretrpe Korisnici zbog pogonskih razloga na javnim vodovodnim uređajima nastalim višom silom ili zbog toga što instalacija nije izvedena tako da odgovara tlakovima u javnoj vodoopskrbnoj mreži ili ako se nepravilno upotrebljava i održava.
Vodovodne cijevi spajaju se, ovisno o cijevnom materijalu, odgovarajućim fazonskim komadima i fitinzima, prema pravilu struke i uputama proizvođača.
Sva spojna mjesta moraju se izvesti besprijekorno, presjek cijevi ne smije se smanjiti spajanjem. Vodovodne armature i izljevi moraju biti takve konstrukcije da ne uzrokuju velike gubitke pritiska, hidrauličke udare, neugodan šum i buku po instalaciji. Unutarnji promjer armature ne smije biti manji od unutarnjeg promjera cijevi.


Članak 19.

Vlasnik ili njegov opunomoćenik dužan je prije razrade projekta interne instalacije pismeno zatražiti od Isporučitelja usluge izdavanje posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji - Narodne novine 76/07 i 38/09.

 

Članak 20.

Vlasnik ili njegov opunomoćenik dužan u postupku izdavanja građevne dozvole /rješenja pismeno zatražiti od Isporučitelja usluge konačnu suglasnost na glavni projekt vodovodne instalacije sukladno Zakon o prostornom uređenju i gradnji - Narodne novine 76/07 i 38/09.
Uz zahtjev za izdavanje konačne suglasnosti, vlasnik ili njegov opunomoćenik trebaju priložiti glavni projekt.
Isporučitelj će na temelju zahtjeva:
1. Izdati zatražene uvjete ili suglasnosti, ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti iz ovih uvjeta i zasebnih zakona ili pismeno odbiti izdavanje zatraženih uvjeta ili suglasnosti uz obrazloženje i uputu o potrebnim radnjama koje podnositelj zahtjeva mora obaviti da bi se mogli izdati traženi uvjeti ili suglasnosti.

Članak 21.

Zahtjev za priključenje na javnu gradsku mrežu vodoopskrbe podnosi se kod Isporučitelja vodne usluge.
Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti sljedeće:
-vlasnički list;
-građevna dozvola za objekt koji se priključuje ili dokument sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji
-ugovor te suglasnost vlasnika ako je zahtjev podnio korisnik nekretnine.
Po zahtjevu Isporučitelj vodnih usluga izdaje suglasnost o dozvoli priključenja ili ga odbija ako nisu ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti i pribavljena suglasnost građevne inspekcije. Suglasnost sadrži ime vlasnika, mjesto priključka, tehničke osobine i skicu priključka kao i odredbu o obvezi plaćanja naknade za priključenje.
Za izvedbu priključka sklapa se ugovor o izvedbi. Ugovor obavezno sadrži: naziv ugovorenih strana, vrstu priključka, troškove gradnje, rok gradnje, te ostale uvjete ovisne o tipu priključka, vrsti same građevine i mjestu izvedbe. Nakon uplate predviđenih radova, te reguliranja troškova sanacije prekopa i regulacije prometa pristupa se izvedbi priključka.


TEHNIČKI UVJETI PRIKLJUČIVANJA NA JAVNU ODVODNJU

Članak22.

Priključak unutarnje kanalizacije smije se izvesti jedino na mjestu predviđenom projektom javne kanalizacije, te odobrenom tehničkom dokumentacijom građevine koja se priključuje. Sama izvedba kanalizacijskog priključka izvodi se prema pravilima struke, uz uvjet da se uz minimalan trošak osigura funkcioniranje i kvaliteta priključka, te ne naruši funkcioniranje odvodnje ranije priključenih korisnika. Potrebno je obratiti pažnju prilikom izvedbe da se njome ne oštećuje i ne ugrožava postojeća kvaliteta javne kanalizacijske mreže, kako se ne bi ugrozila njezina funkcionalnost i kvaliteta usluge odvodnje otpadnih voda.
Priključak se vodi od kontrolnog okna interne kanalizacije i završava poglavito spojem na postojeće kontrolno okno javnog kanala ili na cijev. Niveleta spoja priključnog kanala treba biti uzdignuta iznad nivelete javnog kolektora za 1/3 visine profila javnog kolektora, računajući od njegova dna za javne kolektore izgrađene od betona, dok se za kolektore izgrađene od plastičnih materijala priključuje u visini osi poprečnog presjeka javnog kolektora. Priključci se izvode isključivo preko revizionog okna.
Spoj samog priključka na cijev ili u kontrolno okno, bilo ono novoizvedeno ili postojeće mora se izvoditi preko za to predviđenog fazonskog komada radi osiguravanja vodonepropusnosti samog spoja.
Cijev priključka postavlja se u prethodno iskopan rov (čija širina ovisi o samom profilu) na posteljicu od pijeska, te zasipava zamjenskim materijalom u slojevima uz nabijanje.
Instalacija odvodnje od spoja na postojeći kolektor tj. Od revizionog okna do objekta smatra se internom instalacijom i nju je dužan održavati Korisnik usluge.


Članak 23.

Zahtjev za priključenje na javnu gradsku kanalizaciju podnosi se kod Isporučitelja vodne usluge odvodnje otpadnih voda . Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti sljedeće:
-vlasnički list;
-građevna dozvola za objekt koji se priključuje ili dokument sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji
-ugovor te suglasnost vlasnika ako je zahtjev podnio korisnik
Po zahtjevu isporučitelj vodnih usluga izdaje suglasnost o dozvoli priključenja ili ga odbija ako nisu ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti i pribavljena suglasnost građevne inspekcije. Suglasnost sadrži ime vlasnika, mjesto priključka, tehničke osobine i skicu priključka kao i odredbu o obvezi plaćanja naknade za priključenje.
Za izvedbu priključka sklapa se ugovor o izvedbi. Ugovor obavezno sadrži: naziv ugovorenih strana, vrstu priključka, troškove gradnje, rok gradnje, te ostale uvjete ovisne o tipu priključka, vrsti same građevine i mjestu izvedbe. Nakon uplate predviđenih radova, te reguliranja troškova sanacije prekopa i regulacije prometa pristupa se izvedbi priključka.
Na području gdje nije izgrađena javna kanalizacija, odvodnja sanitarnih otpadnih voda, obavlja se vodonepropusnom internom kanalizacijom u sabirnu jamu, koja je sastavni dio interne kanalizacije. Oborinske vode se ni u kom slučaju ne smiju odvoditi u sabirnu jamu.

 

Članak 24.

Svaki Korisnik dužan je svoju internu kanalizaciju s pripadajućim uređajima redovito održavati, u skladu s odredbama Zakona o vodama i Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.
Održavanje se provodi redovitim pregledom mreže vanjske i temeljne interne kanalizacije i provođenjem redovitih ili izvanrednih radova intervencije. Redoviti pregled mora biti proveden od strane vlasnika objekta ili prethodno imenovanog i ovlaštenog predstavnika vlasnika objekta najmanje jednom u 6 mjeseci, a sastoji se od pregleda unutrašnjosti
kontrolnih okana te utvrđivanja postojanja taloga, eventualnih oštećenja stijenki i dna, loma ili korozije penjalica i poklopca.


OBRAČUNSKO MJERNO MJESTO I MJERENJE ISPORUČENE VODNE USLUGE

Članak 25.

Količina pružene usluge opskrbe pitkom vode mjeri se mjerilima na obračunskom mjernom mjestu, u kubičnim metrima.
Svako obračunsko mjerno mjesto opremljeno je mjernom opremom koju čine mjerila i ostala mjerna oprema određena suglasnošću Isporučitelja usluge.
Mjerila iz stavka 2. ovoga članka su:
- vodomjeri,
Isporučitelj usluga za svako obračunsko mjerno mjesto određuje tehničke značajke mjerila i ostale mjerne opreme, mjesto i način ugradnje, a sve u skladu s tehničkim uvjetima iz ovog Pravilnika.
Mjerna oprema treba biti smještena na vidljivo mjesto s izravnim pristupom ovlaštene osobe Isporučitelja usluge, a na način da omogućuje očitavanje svih brojčanih, odnosno mjernih vrijednosti.
Uvjeti za smještaj mjerne opreme za svako obračunsko mjerno mjesto utvrđuje se u skladu s tehničkim uvjetima iz ovog Pravilnika.


Članak 26.

Korisnik usluge, odnosno, potrošač može zatražiti kontrolni pregled mjerne opreme ukoliko postoji sumnja da se isporučena voda ne registrira pravilno.
Ako se kontrolnim pregledom utvrdi da je mjerilo imalo veća odstupanja nego što je to prema važećim propisima dopušteno, Isporučitelj usluge snosi troškove pregleda ili zamjene mjerila.
Ako se kontrolnim pregledom utvrdi da je mjerilo ispravno, troškove pregleda ili zamjene snosi Korisnik usluga, odnosno kupac.


Članak 27.

Korisnik usluge dužan je bez odlaganja o neispravnosti mjerne opreme obavijestiti Isporučitelja usluga.
Isporučitelj usluge dužan je utvrditi neispravnost odmah nakon dojave i otkloniti je u najkraćem mogućem roku.
Ako se utvrdi da mjerni uređaj nije registrirao potrošnju, sporazumno će se izvršiti procjena neregistrirane potrošnje.
Ako do sporazuma iz stavka 3. ovog članka ne dođe, umjesto procjene potrošnje za obračun će se uzeti prosječna potrošnja ostvarena u 2 (dva) prethodna obračunska razdoblja kad je registracija potrošnje bila ispravna.


OČITANJE, OBRAČUN I NAPLATA VODNE USLUGE

Članak 28.

Količina pružene usluge opskrbe pitkom vodom utvrđuje se vodomjerom, a cijena usluge obračunava se sukladno odredbama Zakona o vodnom gospodarstvu, a sastoji se od fiksnih i varijabilnih troškova koji ovise o očitanoj potrošnji metara kubnih.
Količina pružene usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o vodama, a ovisi o količini isporučene pitke vode odnosno prema količini očitanih m3 vode.
Korisnici usluga, odnosno potrošači plaćaju preuzetu, odnosno potrošenu količinu pitke vode iz vodoopskrbnog sustava prema važećoj cijeni određenoj Odlukom o cijeni sukladno odredbama Zakona o vodama.
U slučaju izmjena cijene vodne usluge isporučitelj usluge će preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi uobičajeni način o tome obavijestiti korisnike usluga.

Članak 29.

Isporučitelj usluge dužan je voditi evidenciju o korisnicima usluge.
Broj osoba kod pojedinog Korisnika usluge utvrđuje na temelju pisane izjave pojedinog korisnika, upravitelja zgrade ili predstavnika suvlasnika.
U slučaju prijave različitog broja osoba od strane predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade i pojedinog korisnika u istom obračunskom razdoblju, isporučitelj usluge može tražiti da pojedini korisnik dostavi pisanu izjavu o broju osoba - članova domaćinstva ovjerenu kod javnog bilježnika.
Ukoliko predstavnik suvlasnika ili upravitelj stambene zgrade ponovo dostavi Isporučitelju usluge izjavu o broju osoba kod pojedinog Korisnika različitu od izjave pojedinog Korisnika dane na način određen u stavku 3. ovog članka, izjava upravitelja će se smatrati kao jedina pravovaljana ako je ovjerena potpisom većine suvlasnika te stambene zgrade ili obiteljske kuće.
Ovlaštena osoba iz stavka 2. ovog članka dužna je promjenu broja osoba kod pojedinog korisnika usluge prijaviti Isporučitelju usluge odmah, a najkasnije u roku od 30 ( trideset ) dana od dana nastanka promjene.

Članak 30.

U poslovnim prostorima, izgrađenim u stambenim zgradama, moguć je obračun potrošnje usluga na temelju očitanja internih vodomjera isključivo ukoliko svi vlasnici zasebnih cjelina imaju ugrađene interne vodomjere.
Isporučitelj usluge očitava stanje glavnog vodomjera i tako očitano stanje uspoređuje sa zbrojem potrošnje svih očitanih internih vodomjera.
Ukoliko se zbroj stanja (potrošnji) očitanih internih vodomjera razlikuje od očitanog stanja glavnog vodomjera, tako utvrđena razlika obračunava se na način da se ona raspodijeli na sve korisnike prema njihovom vlasničkom udjelu i pribroji stanju očitanoga internog vodomjera.

Članak 31.

U stambenim zgradama u kojima postoji najmanje jedan Korisnik usluge koji ima ugrađen interni vodomjer do kojeg Isporučitelju usluge nije omogućen nesmetan pristup (u stanu, zaključanom prostoru i sl.) obračun potrošnje prema stanju internog vodomjera moguć je uz pismenu suglasnost isključivom dojavom predstavnika suvlasnika ili druge ovlaštene osobe na dan koji odredi Isporučitelj usluge.
Isporučitelj usluge očitava stanje glavnog vodomjera i tako očitano stanje uspoređuje sa stanjem zbroja potrošnje svih očitanih internih vodomjera.
Razlika između zbroja stanja potrošnje očitanih internih vodomjera i očitanog stanja glavnog vodomjera obračunava se - raspodjeljuje se na ostale korisnike usluge koji nemaju ugrađene vodomjere prema broju osoba prijavljenih kod pojedinog korisnika usluge na dan očitanja internih vodomjera.

Članak 32.

Ako Isporučitelj usluge mijenja cijenu usluge, dužan je prije promjene cijene usluge utvrditi količinu prethodno pružene usluge svakom pojedinom korisniku usluge ili je procijeniti.


NAČIN PLAĆANJA CIJENE USLUGE

Članak 33.

Korisnik usluge plaća uslugu na temelju mjesečnih zaduženja (akontacija), a obračun potrošnje vrši se svakih 6 mjeseci na temelju očitanja stanja vodomjera, odnosno svaka 2 ( mjeseca ) za pravne osobe.
Ukoliko Korisnik usluge ne plati račun za pruženu uslugu, dostavit će mu se opomena koju Isporučitelj ima pravo naplatiti, a kojom će Korisnik usluge biti upozoren na mogućnost da mu se zbog neplaćanja računa obustavi pružanje usluge.
Ukoliko Korisnik usluge ne plati u cijelosti račun za pruženu uslugu nakon što je opomenut i upozoren na način određen stavkom 2. ovog članka, Isporučitelj usluge je ovlašten bez ponovne prethodne opomene obustaviti pružanje usluge.


NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE VODNE USLUGE

Članak 34.

Pod neovlaštenim/ilegalnim/korištenjem vodne usluge podrazumijevaju se slučajevi kada:
- se fizička ili pravna osoba samovoljno spoji na mrežu javne vodoopskrbe ili mrežu javne odvodnje;
- Korisnik usluge daje netočne podatke za određivanje kategorije potrošnje;
- Korisnik usluga troši vodu na način da cijenu za isporučenu uslugu plaća trećoj osobi, a ne Isporučitelju usluge;
- Korisnik usluge opskrbe pitkom vodom ili korisnik usluge odvodnje koristi vodnu uslugu bez mjerne opreme ili mimo postojeće mjerne opreme ili kada je mjerna oprema onesposobljena za ispravan rad;
- kada Korisnik usluge vodoopskrbe pitkom vodom troši vodu preko mjerila ili mjerne opreme s kojih je skinuta ili oštećena plomba;
- u drugim slučajevima kada se Korisnik vodne usluge ne pridržava odredaba o uvjetima korištenja vodne usluge iz ovog Pravilnika

UVJETI OGRANIČENJA I OBUSTAVE ISPORUKE

Članak 35.

Isporučitelj vodne usluge može korisnicima privremeno obustaviti isporuku radi sljedećih planiranih radova:
- pregled, ispitivanje ili kontrolno mjerenje;
- redovno ili izvanredno održavanje;
- remont postrojenja;
- priključenja novih korisnika;
- dogradnje ili rekonstrukcije mreže javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

 

Članak 36.

Ukoliko se unutar objekta priključenog na vodoopskrbni sustav ili sustav javne odvodnje u statusu domaćinstva ( fizičke osobe ) započne odvijati gospodarska djelatnost, odnosno uslugu vodoopskrbe i/ili uslugu odvodnje počne koristiti pravna osoba, potrebno je ugraditi poseban vodomjer za potrebe te pravne osobe i razdvojiti interne instalacije.
Ukoliko se ne postupi u skladu sa stavkom 1 ovoga članka, osnovna uplata i sva utrošena voda obračunati će se po cijeni za gospodarstvo.
Ako Korisnik iz stavka 1. ovog članka prestane obavljati gospodarsku djelatnost, a ima ugrađen vodomjer za potrebe pravne osobe koja je obavljala gospodarsku djelatnost, može taj vodomjer koristiti za potrebe domaćinstva (fizičke osobe), ali mora prethodno Isporučitelju usluge dostaviti dokaz o prestanku obavljanja gospodarske djelatnosti.
Ukoliko instalacije nisu bile razdvojene, Korisnik usluge nakon prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti također treba o tome obavijestiti Isporučitelja i dostaviti potrebne dokaze, te će se nadalje osnovna uplata i sva utrošena voda obračunavati po cijeni za domaćinstva.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Sve usluge isporučitelja koje su utvrđene ovim uvjetima, a koje nisu sadržane u cijeni priključenja i korištenja vodnih usluga nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za kojeg donosi Isporučitelj.

Članak 38.

Na tehničko-tehnološke uvjete priključenja i korištenja vodnih usluga opskrbe pitkom vodom i usluga javne odvodnje koji nisu uređeni Ugovorom i ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe važećih propisa.

 

Članak 39.

Ovaj će se Pravilnik objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Isporučitelja vodne usluge.

Direktor:

Zlatko Gojmerac, dipl. oec.